Goet RES posa a diposició tant de despatxos d’arquitectes com de constructors a arquitectes tècnics amb sobrada experiència, que asumiran la Direcció d’Execució d’Obra del Projecte i el control de les obres, de conformitat amb la normativa legal vigent i, en especial, amb l’article 13 de la Llei 38/1999 de 5 de novembre d’Ordenació de la Edificació, el Reial Decret 314/2006 de 17 de març per el que s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació que el desenvolupa, així com amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 de octubre amb el qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

El director de l’execució de l’obra, formant part de la direcció facultativa, asumeix la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat de l’edificació, sempre en benefici del client final.

Especialidades

I.E.E

Certificats energètics

Certificats georeferenciats

Cèdula d'habitabilitat